Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie elektronických služieb spoločnosti Asseco Solutions.

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP”) sú stanovené podmienky používania nižšie vymedzených elektronických služieb spoločnosti Asseco Solutions, a.s. (ďalej len “poskytovateľ”).

1.2 Využívaním elektronických služieb sa používateľ zaväzuje riadiť sa týmito VOP. VOP sa stávajú záväznými pre odberateľa aj poskytovateľa registráciou k elektronickej službe.

2 DEFINÍCIA POUŽITÝCH POJMOV

2.1 Poskytovateľ je spoločnosť Asseco Solutions, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 81/B, IČO: 00602311, IČDPH: SK2020447990.

2.2 Elektronická služba (ďalej len “služba”) je poskytnutie práva odberateľovi používať aplikáciu poskytovateľa, pripojenej do siete internet, za účelom spracovávania dát odberateľom. Vlastnosti a rozsah služby sú súčasťou opisu tejto služby na jej webových stránkach. Opisom služby sú myslené všetky informácie na webových stránkach tejto služby.

2.3 Odberateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala za účelom používania služby poskytovateľa.

2.4 Registrácia je objednávka poskytovania služieb urobená odberateľom. Táto objednávka obsahuje identifikačné údaje odberateľa, rozsah využívania služby a súhlas s týmito VOP. Poskytovateľ túto objednávku potvrdí odberateľovi zaslaním potvrdzujúceho mailu.

3 PRÁVA A POVINNOSTI ODBERATEĽA

3.1 Odberateľ má právo používať službu výlučne v takom rozsahu, aký má u poskytovateľa objednaný a uhradený. Odberateľ má právo na používanie služby i v prípade, že túto službu ešte neuhradil, pokiaľ ešte neuplynula doba splatnosti podľa výzvy k úhrade.

3.2 Odberateľ je povinný uviesť pri registrácii pravdivé údaje. Ďalej je povinný v priebehu používania služby bezodkladne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách registračných údajov, napr. o zmene fakturačných údajov, kontaktného e-mailu a pod.

3.3 Odberateľ nemá právo technicky zasahovať do poskytovanej služby, alebo k nej získavať neoprávnený prístup.

3.4 Odberateľ sa zaväzuje nepredávať, nepostupovať ani inak neposkytovať službu akýmkoľvek spôsobom tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

3.5 Odberateľ je povinný chrániť prístupové mená a heslá k poskytovaným službám pred zneužitím treťou stranou.

3.6 Odberateľ nesie plnú zodpovednosť za dáta a obsah, ktorý poskytovanou službou spracováva a zaväzuje sa používať poskytovanú službu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.7 Odberateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi riadne a včas dohodnutú cenu za poskytované služby podľa platného cenníka poskytovateľa.

3.8 Odberateľ má právo na primeranú ochranu zadaných dát. Rozsah, obsah a výsledky dát sú považované za obchodné tajomstvo odberateľa a bez jeho súhlasu nemôžu byť poskytovateľom sprístupnené tretej strane.

3.9 Odberateľ týmto dáva súhlas v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, s použitím jeho osobných údajov pre potreby poskytovateľa. Potrebami poskytovateľa sa rozumie napr. uloženie údajov do internej databázy pre potreby evidencie zmluvného vzťahu, alebo použitie e-mailovej adresy pre zasielanie informácií ohľadom služieb poskytovateľa. Spracovanie osobných údajov sa riadi platnou legislatívou Slovenskej republiky.

4 PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

4.1 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku služby.

4.2 Porušením povinnosti poskytovateľa zabezpečiť nepretržitú prevádzku služby nie je prerušenie prevádzky služby vzniknuté z objektívnych dôvodov (napr. odstávka el. energie, výpadok prípojného bodu k internetu a pod.) alebo prerušenie prevádzky služby z dôvodov systémových zásahov poskytovateľa do prevádzky servera.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré boli odberateľom poskytnuté, nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a platnou legislatívou Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov.

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje primeraným spôsobom zaistiť ochranu dát spracovávaných pomocou služby. Najmä ich nesmie zneužiť pre svoj vlastný prospech alebo poskytnúť tretej strane.

4.5 Ak služba spracováva dáta podľa legislatívy Slovenskej republiky, je poskytovateľ povinný udržiavať legislatívnu správnosť tejto služby.

4.6 Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať VOP z dôvodov zmeny platnej legislatívy Slovenskej republiky alebo zmeny podmienok služby. Súčasne je oprávnený meniť tiež podmienky služby.

5 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena služby je stanovená platným cenníkom poskytovateľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou opisu služby.

5.2 Poskytovateľ je oprávnený meniť podmienky a ceny ponúkaných služieb, napr. z dôvodov zavedenia novej funkčnosti služby alebo inflácie.

5.3 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu služby na základe výzvy na úhradu zaslanej poskytovateľom na e-mail zadaný odberateľom pri registrácii služby.

5.4 Poskytovateľ má právo obmedziť službu poskytovanú odberateľovi, ktorý je v omeškaní s platbou za službu dlhšie ako 5 pracovných dní. V prípade obmedzenia služby bude služba prístupná odberateľovi len pre prezeranie už skôr získaných dát. Dáta nebude možné ďalej zadávať a spracovávať.

5.5 Poskytovateľ má právo zrušiť poskytovanie služby odberateľovi, ktorý je v omeškaní s platbou za službu dlhšie ako 30 pracovných dní. V prípade zrušenia služby môže dôjsť k odobratiu prístupu odberateľa k poskytovanej službe. V takom prípade budú odberateľom zadané dáta zaslané v elektronickej forme na poskytnutý e-mail odberateľa.

5.6 Obmedzením ani zrušením služby nie je dotknuté právo odberateľa na vlastníctvo zadaných dát.

6 PODPORA, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

6.1 Všetky služby sú poskytované iba elektronickým spôsobom.

6.2 Podpora pre používanie poskytovanej služby je poskytovaná výlučne v elektronickej forme (e-mailová komunikácia, informácie na webových stránkach a pod.).

6.3 Odosielanie aj príjem všetkých písomností súvisiacich s poskytovanou službou, vrátane fakturácie, prebiehajú výlučne elektronickým spôsobom.

6.4 Poskytovateľ poskytuje službu tak, ako je. Odberateľ si je vedomý, že služba môže vyžadovať aj iné služby, technické prostriedky alebo licencie, ktoré poskytovateľ s touto službou neposkytuje (napr. poplatky za pripojenie k internetu, užívateľský počítač, aplikácie na ňom nainštalované apod.), ich prevádzka vrátane prípadných poplatkov je výhradne na odberateľovi.

6.5 Prípadné reklamácie je možné uplatňovať zaslaním e-mailu, alebo vyplnením kontaktného formulára. Kontaktný e-mail a formulár sú súčasťou opisu služby aj samotnej služby.

7 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

7.1 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným používaním služby.

7.2 Ak je výstupom služby spracovanie údajov podľa legislatívneho algoritmu, nesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym spracovaním údajov predmetným algoritmom poskytovateľ, a to v rozsahu maximálne do výšky prijatého plnenia ceny služby odberateľa za posledných 12 mesiacov využívania služby.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

8.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.11. 2013.

Skúsenosti používateľov

Oceňujem možnosť online prístupu našich zákazníkov do informačného systému a prácu nad jednými spoločnými dátami.
Iveta Mencáková Účtovnícka firma ASIENTO
Unick ONE odporúčam, lebo je prehľadný, jednoduchý a v prípade nejasností vedia pracovníci hotline kedykoľvek poradiť.
Mgr. Soňa Rebrová vydavateľstvo Bestseler

Sme tu vždy pre vásPOZOR!
Radi by sme vás informovali o ukončení prevádzky Unick ONE s platnosťou od 31. 7. 2018. Viac o tejto zmene sa môžete dočítate TU.
Asseco Solutions, a.s.